ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на сайта printernet.bg
  
 
1. ПРЕДМЕТ
 
1.1   Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на printernet.bg, включително сключването на покупко-продажба с този електронен магазин.
 
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
 
2.1.  ЕТ „Христослав Димитров - 39“ е дружество със седалище и адрес на управление: България, гр. Враца, ул. Вратица № 68, с рег. № 106024482, ЕИК 106024482 и идентификационен номер по ДДС в България: BG106024482
2.2.  ЕТ „Христослав Димитров - 39“ администрира сайта и електронния магазин printernet.bg. ЕТ „Христослав Димитров - 39“ щe бъде наричан за краткост по-долу Printernet.
2.3.  Можете да се свържете с Printernet на посочения по-горе адрес, на телефон 0878599567 или на имейл адрес info@printernet.bg.
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1.  Продавач – Printernet (ЕТ „Христослав Димитров - 39“)
3.2.  Сайт – домейна printernet.bg и неговите поддомейни
3.3.  Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Printernet по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.5   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6.  Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7.  Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.8.  Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него;
3.9.  Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращано по електронен път, чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.10. Транзакция – действието от страна на Printernet възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.11. Xарактеристики – всички спецификации и / или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.12. Отзив – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.13. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензия, написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
  
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1.  Общите условия на Printernet са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.  Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.  Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Printernet по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.  Printernet има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.  Във всеки един случай на промяна на общите условия Printernet ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.  Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.  Printernet полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Printernet уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.  Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от Printernet по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Printernet се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Printernet не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация в тях.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.  Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.  Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.  В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.  Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.
 
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
6.1.  Достъпът до сайта printernet.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.  Printernet си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Printernet по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Printernet, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Printernet не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.  Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Printernet на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
6.4.  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.5.  В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Printernet си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
6.6.  Printernet може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.  Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8.  В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.9.  Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
 
7. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
7.1.  Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  Printernet.
7.2.  Printernet има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
7.3.  Нищо в сключения между Printernet и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Printernet последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Printernet.

8. ПОРЪЧКА
 
8.1.  Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2.  Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
8.3.  Продавача поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
8.4.  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.5.  С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.6.  Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
8.7.  В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Клиентът се задължава да върне поръчаният продукт в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Продавача, че е съгласен на прекратяване на Договора. Заплатената сума ще бъде възстановена напълно.
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
8.8.  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
8.9.  Право на връщане на стока имат всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Printernet, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
8.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
8.11. Всички транспортни разходи свързани с връщането на стока в срока за отказ са за сметка на Клиента.
 
9. СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 
10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
10.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
10.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
10.3. Клиентът се съгласява да предостави на Printernet  в срока за отказ неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Printernet няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
10.4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва Printernet, както и други дружества, с които Printernet може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
10.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Printernet им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.
 
11. РЕКЛАМА
 
11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, за което трябва се свържете с Printernet.
11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин
11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
12. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
 
12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта printernet.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
12.2. Видовете плащания, които се приемат от Printernet плащане с наложен платеж при получаване на продукта, плащане в брой при лично получаване на стоката от физическия магазин на Printernet и плащане по банков път на посочена от Printernet банкова сметка.
12.3  Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
12.4. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
12.5. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
12.6. Printernet издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Printernet. Клиентът може да получава фактурата си физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса:  sales@printernet.bg или на info@printernet.bg .
12.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
13.2. Срокът за доставка на закупените Стоки е от 3 до 5 работни дни и тече от момента на потвърждаването на поръчката.
13.3. Ако клиентът желае да вземе продукта от магазина на printernet.bg трябва изрично да посочи това във формата за поръчка.
13.4. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
13.5. Всички продукти закупени от Printernet.bg задължително се доставят с възможност за "Преглед и тест".

13.6 Всички клиенти на Printernet.bg са задължени да отворят получената пратка и да проверят състоянието и външният вид на закупения продукт. В противен случай, след приемането на доставката Printernet.bg не носи отговорност за счупвания, повреди и други дефекти възникнали по време на тренспортирането!!!

13.7. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на всички видове принтери и мултифункционални устройства предлагани от printernet е безплатна независимо от стойността на поръчката. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от printernet на/над стойност 20 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от Printernet на стойност под 20 лв. (с ДДС) ще е 2,99 лв. 
13.8. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 
14. ГАРАНЦИИ
 
14.1. Гаранционният срок на всеки продукт е упоменат в описанието му и започва да тече от датата на закупуване на продукта.
След извършване на покупката е необходимо да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или грешки уведомете веднага служител на Printernet.bg.
14.2. При възникване на проблем и отклоняване от нормалната работа продуктът трябва да бъде доставен до сервиз на Printernet.bg заедно с оригинална гаранционна карта, като транспортните разходи са за сметка на клиента.
Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на Printernet.bg.
Срокът на гаранционно обслужване е от 3 до 15 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. 
Ако по време на гаранционният му срок, устройството е приемано повече от три пъти за сервиз, то ще бъде заменено със същото или друго подобно.
14.3. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съоответния производител или официален дистрибутор на Стоката.
14.4. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Printernet, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Printernet.
14.5. Гаранционните сертификати, издадени от Printernet ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента имейл адрес. 
14.6. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
14.7. В случай, че Купувачът не уведоми Printernet за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@printernet.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
14.8. Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти причинени в резултат на :
1.    Токови удари от всякакъв характер.
2.    Повреди причинени от резултат на неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
3.    Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
4.    Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на  неизправна ел. инсталация.
5.    Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
6.    Дефекти причинени от неправилен транспорт.
7.    Ремонти извършени от други лица и сервизи различни от Printernet.bg.
8.    Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
9.    Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
10.    Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
11.    Неизвършена профилактика (почистване) на системата през гаранционния срок (ако е упоменато в гаранционната карта). 
12.    При прекратяване на гаранцията, клиентът ще бъде уведомен от служител на сервиза на Printernet.bg.
     
15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
 
16. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ (РЕВЮТА)
 
16.1. Писането на Отизив (ревюта) може да се прави от Потребители/Киенти/Купувачи, в раздел „Отзиви” при описанието на продукта. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
16.2. В момента на регистрацията на даден Отзив на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
16.3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Отзив  в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
•   да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани за български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: printer, inkjet, и т.н.);
•   да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
•  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
•  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информация и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
•   да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Отзиви, които съдържат материали с рекламен характер;
•    да не използва Озиви като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.
16.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на един Отзив, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
16.5. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Отзиви.
 
17. ОТГОВОРНОСТ
 
17.1  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
17.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 
18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
18.1. Printernet е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
18.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
18.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Printernet и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  Printernet за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Printernet, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
18.4. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
18.5. Printernet ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.
Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат необходимите мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.
При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.
Printernet си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
Printernet ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
18.6 Printernet разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.
Printernet няма да изисква по телефона или по имейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. Printernet няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.
Автентичните имейли на Printernet са тези, изпратени от адреси, завършващи на “@printernet.bg”

НАЙ-НОВИ