ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сайта https://printernet.bg

 

1. ПРЕДМЕТ
 
1.1   Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на https://printernet.bg, включително сключването на покупко-продажба с този електронен магазин.
 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.  ЕТ „Христослав Димитров - 39“ е дружество със седалище и адрес на управление: България, гр. Враца, ул. Вратица № 68, с рег. № 106024482, ЕИК 106024482 и идентификационен номер по ДДС в България: BG106024482
2.2.  ЕТ „Христослав Димитров - 39“ администрира сайта и електронния магазин https://printernet.bg. ЕТ „Христослав Димитров - 39“ щe бъде наричан за краткост по-долу Printernet.
2.3.  Можете да се свържете с Printernet на посочения по-горе адрес, на телефони - 092641595; 0898599567 или на имейл адрес: info@printernet.bg.

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
3.1.  Продавач – Printernet (ЕТ „Христослав Димитров - 39“)
3.2.  Сайт – домейна printernet.bg и неговите поддомейни
3.3.  Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Printernet по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.5   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6.  Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7.  Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.8.  Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него;
3.9.  Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращано по електронен път или чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.10. Транзакция – действието от страна на Printernet възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.11. Xарактеристики – всички спецификации и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.12. Отзив – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.13. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензия, написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

  
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1.  Общите условия на Printernet са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2.  Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3.  Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Printernet по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4.  Printernet има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.  Във всеки един случай на промяна на общите условия Printernet ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.  Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7.  Printernet полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Printernet уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8.  Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от Printernet по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9.  Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, Printernet се стреми да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Printernet не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация в тях.

 
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.  Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2.  Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3.  В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4.  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5.  Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

 
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
6.1.  Достъпът до сайта https://printernet.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2.  Printernet си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Printernet по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Printernet, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Printernet не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3.  Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Printernet на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът може да обработва и съхранява получената от Клиента информация съгласно Политиката за лични данни на Printernet.bg.
6.4.  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът може да обработва и съхранява получената от Клиента информация съгласно Политиката за лични данни на Printernet.bg..
6.5.  Printernet си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
6.6.  Printernet може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.7.  Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8.  В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
6.9.  Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 
7. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
7.1.  Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  Printernet.
7.2.  Printernet има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
7.3.  Нищо в сключения между Printernet и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Printernet последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Printernet.

 

8. ПОРЪЧКА

8.1.  Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2.  Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
8.3.  Продавача поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
8.4.  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.5.  С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.6.  Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
8.7.  В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Клиентът се задължава да върне поръчаният продукт в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Продавача, че е съгласен на прекратяване на Договора. Заплатената сума ще бъде възстановена напълно.
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
8.8.  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
8.9.  Право на връщане на стока имат всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Printernet, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
8.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
8.11. Всички транспортни разходи свързани с връщането на стока в срока за отказ са за сметка на Клиента.

 
9. СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;

•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ;

•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 
 
10. РЕКЛАМА
 
10.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, за което трябва се свържете с Printernet.
10.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк(връзка) за отписване, намиращ се във всеки Бюлетин
10.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за регистрация или сключване на договор за покупка.
 
11. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
 
11.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта printernet.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
11.2. Видовете плащания, които се приемат от Printernet плащане с наложен платеж при получаване на продукта, плащане в брой при лично получаване на стоката от физическия магазин на Printernet и плащане по банков път на посочена от Printernet банкова сметка.
11.3  Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
11.4. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
11.5. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
11.6. Printernet издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Printernet. Клиентът може да получава фактурата си физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреси: sales@printernet.bg или info@printernet.bg .
11.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни. Продавачът обработва и съхранява получената от Клиента информация съгласно Политиката за лични данни на Printernet.bg.

 

12. ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2. Срокът за доставка на закупените Стоки е от 3 до 5 работни дни и тече от момента на потвърждаването на поръчката.
12.3. Ако клиентът желае да вземе продукта от магазина на printernet.bg трябва изрично да посочи това във формата за поръчка.
12.4. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
12.5. Всички продукти закупени от Printernet.bg задължително се доставят с възможност за "Преглед и тест". 12.6 Всички клиенти на Printernet.bg са задължени да отворят получената пратка и да проверят състоянието и външният вид на закупения продукт. В противен случай, след приемането на доставката Printernet.bg не носи отговорност за счупвания, повреди и други дефекти възникнали по време на тренспортирането!!! 12.7. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Printernet на/над стойност 50 лв. (с ДДС) е безплатна за Клиента до посочен от него адрес или офис на Интерлогистика. Цената на доставката до адрес на клиента с друга куриерска фирма или до офис на друга куриерска фирма, може да варира в зависимост от вида и количеството на поръчаните продукти. Във всяка страница на продукт, предлаган от Printernet има опции за избор на различните видове доставка, с посочени цени за всяка една от тях. 12.8. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 
13. ГАРАНЦИИ
 
13.1. Гаранционният срок на всеки продукт е упоменат в описанието му и започва да тече от датата на закупуване на продукта.
След извършване на покупката е необходимо да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или грешки уведомете веднага служител на Printernet.
13.2. При възникване на проблем и отклоняване от нормалната работа продуктът трябва да бъде доставен до сервиз на Printernet.bg заедно с оригинална гаранционна карта.
Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на Printernet.
Срокът на гаранционно обслужване е от 3 до 15 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно. 
Ако по време на гаранционният му срок, устройството е приемано повече от три пъти за сервиз, то ще бъде заменено със същото или друго подобно.
13.3. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съоответния производител или официален дистрибутор на Стоката.
13.4. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Printernet, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Printernet.
13.5. Гаранционните сертификати, издадени от Printernet ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента имейл адрес. 
13.6. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
13.7. Ако Купувачът не уведоми Printernet за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 часа от получаването на стоката на имейл адрес info@printernet.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.


13.8. Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти причинени в резултат на :
1.    Токови удари от всякакъв характер.
2.    Повреди причинени от резултат на неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
3.    Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
4.    Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на  неизправна ел. инсталация.
5.    Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
6.    Дефекти причинени от неправилен транспорт.
7.    Ремонти извършени от други лица и сервизи различни от Printernet.
8.    Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
9.    Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
10.    Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
11.    Неизвършена профилактика (почистване) на системата през гаранционния срок (ако е упоменато в гаранционната карта). 
12.    При прекратяване на гаранцията, клиентът ще бъде уведомен от служител на сервиза на Printernet.

     
14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
14.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
 
15. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ (РЕВЮТА)
 
15.1. Писането на Отизив (ревюта) може да се прави от Потребители/Киенти/Купувачи, в раздел „Отзиви” при описанието на продукта. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
15.2. В момента на регистрацията на даден Отзив на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва този отзив.
15.3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Отзив  в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
•   да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки, че не са считани за български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: printer, inkjet, и т.н.);
•   да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
•  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
•  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информация и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
•   да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Отзиви, които съдържат материали с рекламен характер;
•    да не използва Озиви като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.
15.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на един Отзив, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
15.5. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Общите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Отзиви.
 
16. ОТГОВОРНОСТ
 
16.1  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
16.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 
 

17. ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Обща информация

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ЕТ „Христослав Димитров - 39“ е собственик и администратор на сайта и електронен магазин https://printernet.bg. като осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ЕТ „Христослав Димитров – 39“ e администратор на лични данни с удостоверение № 215795 от 2012 г. издадено от КЗЛД.

За по-кратко по-долу ЕТ „Христослав Димитров - 39“ ще бъде наричан Printernet.bg


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование ЕТ „Христослав Димитров – 39“

 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 106024482

 3. Седалище и адрес на управление: гр. Враца, 3000, ул. „Драган Цанков“ 1

 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Враца, 3000, ул. „Драган Цанков“ 1

 5. Данни за кореспонденция: гр. Враца, 3000, ул. „Драган Цанков“ 1

 6. Телефон.: 092641595; 0898599567

 7. E-mail: data@printernet.bg

 8. Уеб сайт: https://printernet.bg

 9. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 215795

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 9153518

 5. Email: kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политика за лични данни обяснява нашите практики за събиране и обработка на данни и Вашите възможности относно начините, по които личните Ви данни се събират и използват. Ако не сте съгласни с тази Политика за лични данни, то Вие може да не използвате сайта. Данните, които предоставяте на Printernet.bg са защитени от европейските закони за защита на личните данни.Чл. 1 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Printernet.bg събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за продажба на стоки с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Printernet.bg по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Printernet.bg;

 • За целите на легитимния интерес на Printernet.bg

Чл. 1. (2) Printernet.bg е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Printernet.bg действа в качеството си на обработващ лични данни.

Чл. 1. (3) Данните ще се използват само за посочените по-долу цели.

 

Чл. 2 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Printernet.bg събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • активиране и персонализиране на достъпа Ви до системата чрез създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на услугите ни;

 • индивидуализация на страна по договора за предоставяне на услуга или продажба на предлагана от нас стока;

 • счетоводни цели;

 • изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта и други статистически цели;

 • осигуряване на клиентска поддръжка чрез форма за запитване или чат на живо (възможно е да съберем допълнителна информация от вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси).

 • анализ на характеристиките на нашите клиенти, за да разберем потребностите на клиентите и пазара, както и за маркетингови комуникации.

 • защита на информационната сигурност;

 • изпращане на информационни съобщения за промени в предлаганите услуги, в работата или начина на използването на сайта и др.

 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти, намаления, промоции, игри и други предложения и информация, които могат да са от интерес за Вас;

Чл. 2. (2) Printernet.bg спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 2. (3) При обработването и съхранението на личните данни, Printernet.bg може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   

Чл. 3 Какви видове лични данни събира, и за какви цели, обработва и съхранява Printernet.bg?

Чл. 3. (1) Printernet.bg извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта https://printernet.bg – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с възможност за поръчка или запитване относно предлаганите в сайта стоки или услуги.

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до нововъведения или промени в услугите, които предлагаме, работата на сайта или Общите условия и/или Политиката за лични данни.

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Чл. 3. (2) Printernet.bg обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)

 • Цел, за която се събират данните:

  1) Регистрация на потребител;

  2) Осъществяване на договор за продажба на предлагани от Printernet.bg стоки при плащане без създаване на профил (без регистрация)

  3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено негово желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, за потвърждаване на направена от него бърза поръчка (само електронна поща и телефон)

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между Printernet.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него име на фирма и БУЛСТАТ/ЕИК.

 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия (включително Политика за лични данни ) и регистрация в уебсайта, между Printernet.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Други данни, които Printernet.bg обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Printernet.bg събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор продажба на стока или за предоставяне на услуги.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Printernet.bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Чл. 3. (3) Printernet.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

 • номера на кредитни и деблтни карти за разплащане;

 • Printernet.bg не събира преднамерено никакви лични данни от деца на възраст под 18 години и нашият уеб сайт не е насочен към такива лица. Съветваме родителите и настойниците да обръщат сериозно внимание на действията и интересите на децата си онлайн.

Чл. 3. (4) Личните данни са събрани от Printernet.bg от лицата, за които се отнасят с тяхното съгласие.

Чл. 3. (5) Printernet.bg не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Чл. 4 Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Printernet.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Printernet.bg полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Чл. 4. (2) Printernet.bg Ви уведомява, в случай, че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на е необходимо или друго.

Чл. 4. (3) Printernet.bg съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Чл. 4. (4) Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за лични данни.

 

Чл. 5 Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Printernet.bg може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 5. (2) Printernet.bg Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Чл. 5. (3) Printernet.bg няма да прехвърля личните данни, които предоставяте в Сайта, на трети лица, освен:

(a) с Ваше съгласие;

(б) при изискване от закона или от съд;

(в) за целите на защитата на правата или собствеността на Printernet.bg, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

(г) за защитата на личната безопасност на потребителите на Сайта;

(д) когато смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципи за коректно обработване и адекватно ниво на защита на Лични данни.

 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Чл. 6 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Printernet.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

Чл. 6. (2) Printernet.bg може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Чл. 6. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Чл. 7 Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Printernet.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Чл. 7. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 7. (3) Printernet.bg Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща за четене форма.

Чл. 7. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

 

Чл. 8 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Printernet.bg.

 

Чл. 9 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Printernet.bg изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Printernet.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Printernet.bg;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Чл. 9. (2) Printernet.bg не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 9. (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, чрез електронна поща или писмено искане, изпратено до Printernet.bg, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Printernet.bg, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Printernet.bg.

Чл. 9. (4) Printernet.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Чл. 10 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Printernet.bg да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на Printernet.bg да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • Printernet.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Printernet.bg имат преимущество пред Вашите интереси.

   

Чл. 11 Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Printernet.bg, директно през Вашия профил или с искане по имейл или обикновена поща.

Чл. 11. (2) Вие можете да поискате от Printernet.bg да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 


Чл. 12 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Printernet.bg да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Printernet.bg може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Чл. 13 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Printernet.bg, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 14. (1) Ако Printernet.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Чл. 14. (2) Printernet.bg не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да ни уведомите с цел разрешение на проблема като ни пишете на адрес: гр. Враца, 3000, ул. „Драган Цанков“ 1, на електронната ни поща data@printernet.bg или да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон: 02 9153518

 5. Email: kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

   

Чл. 16 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Чл. 17 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Чл. 18 Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)


Бисквитките“ са малки части от информацията, която уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден сайт.

Нашият сайт https://printernet.bg използва бисквитки, които са важни за неговото коректно и оптимално функциониране. Посещавайки и продължавайки да разглеждате и навигирате в нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

 

Чл. 18 (1) Цели, за чието постигане използваме „бисквитки“:

 • Разпознаване на нови или предишни клиенти.

 • Запаметяване дали вече сте отговорили на изскачащ прозорец (за да не бъдете попитани отново).

 • Запаметяване на даденото (или не) съгласие с използването на „бисквитки“ на този сайт.

 • Анонимно събиране на статистически данни за това как и кои страници от сайта сте посетили.

 • Изпращане на реклама, която е най-подходяща за Вас и най-добре отговаря на Вашите интереси. „Бисквитките“ се използват и за ограничаване на броя показвания на реклама и за измерване на ефективността на рекламната кампания.

 • Събиране на надеждна информация за използването на сайта, която ни позволява да измерим колко добре сайтът отговаря на нуждите на своите потребители и за да направим всички необходими подобрения.

Чл. 18 (2) Видове „бисквитки“, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на български език, а цените - спрямо в лева с ДДС. Такива бисквитки са например и тези за включване на кеширане.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко как нашите потребители работят с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни - чрез запазване съдържанието на Вашата кошница за пазаруване, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език или валута, на който да се зарежда информацията на нашия сайт (ако има мултиезична или мултивалутна весия.)

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Чл. 18 (3) Лични данни свързани с „Бисквитки“ и тяхната употреба

Информацията, свързана с „бисквитките“ не се използва, за да Ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези „бисквитки“ не се използват за други цели, освен тези, описани тук. Бисквитките не могат да четат данни от вашия твърд диск или да повредят системата Ви.

 

Чл. 18 (3) Как да контролирате „бисквитките“?

Може да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ според желанията си. Може да изтриете или блокирате всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение и е възможно да трябва ръчно да коригирате някои настройки всеки път, когато посещавате даден сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате.

Активирането на тези „бисквитки“ не е абсолютно необходимо, за да работят основните функции на уебсайта, но ще Ви осигури по-добро и ефективно преживяване при браузване.

Моля, имайте предвид, че някои „бисквитки“ могат да се поставят от доставчик на услуги от трети страни, който изпълнява някои от тези функции за нас.

 

Чл. 19 Мерки за сигурност предприети в Printernet.bg по отношение сигурността на личните данни, които съхраняваме?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас. Тази сигурност я осигуряваме по следните начини:

 • сайтът ни e разположен на сървър на Superhosting.bg – една от най-големите хостинг компании в България известна с отличната си защита и сигурност при запазване на информацията на клиентите. Чрез услугите си Superhosting.bg осигуряват:

  1. Непрекъсната работа на услугата, чрез прилагане на DDoS защита.

  2. Защита на сайта от всякакъв злонамерен достъп, който може да модифицира, компрометира или да открадне данни.

  3. Защита на пощенските кутии срещу неоторизиран достъп.

  4. Защита на цялата инфраструктура, чрез прилагане на последните версии на използваният системен софтуер.

 • използваме криптиращ протокол под формата на винаги актуален и надежден цифров SSL сертификат. Чрез него при зареждането на нашия сайт връзката със сървъра се криптира чрез SSL (Secure Sockets Layer). Едно от най-разпространените приложения на тези протоколи е в уеб браузърите, при използването на HTTPS или (Hypertext Transfer Protocol Secure). Когато потребителят достъпва Интернет страница чрез HTTPS, се осигурява криптирана връзка между уеб сървъра (сайта) и браузъра на потребителя. По този начин данните, предавани между потребителя и сървъра, са в криптиран вид и са защитени от проследяване и разчитане от трети лица.

 • използваме винаги актуализирана и надеждна антивирусна програма

 • информацията в нашия сървър е защитена на няколко нива, а безжичната ни мрежа е криптирана

 • Printernet.bg винаги се старае да повиши и усъвършенства защитата на информацията, която притежаваме и обработваме, включително и данните на нашите клиенти.

 

Чл. 20 Промени в Политиката за лични данни

Printernet.bg си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за лични данни, изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика за лични данни влизат в сила при публикуването им на Сайта. Ако Вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна в тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на промяната.

НАЙ-НОВИ